۱ ۴ , ۰ ۱ ۹
موضوع
جلسه چهل و سوم
تعداد مشاهده :‌ ۷
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
اولین دوره
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ img
چهل و سومین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه دهم
تعداد مشاهده :‌ ۱۷
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
دهمین دوره
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ img
دهمین جلسۀ دهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
بررسی علل ربودن امام موسی صدر/ بخش دوم
تعداد مشاهده :‌ ۱۸
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر- ۱۳
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ img
گزارش سیزدهمین جلسه از دوره مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حضور محمدعلی مهتدی
بررسی علل ربودن امام موسی صدر/ بخش اول
تعداد مشاهده :‌ ۲۳
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر- ۱۳
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ img
گزارش سیزدهمین جلسه از دوره مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حضور محمدعلی مهتدی
جلسه نهم
تعداد مشاهده :‌ ۱۴
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
سومین دوره
چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ img
نهمین جلسۀ سومین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه نهم
تعداد مشاهده :‌ ۱۸
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
دهمین دوره
چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ img
نهمین جلسۀ دهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه چهل و دوم
تعداد مشاهده :‌ ۷
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
اولین دوره
چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ img
چهل و دومین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه چهل و یکم
تعداد مشاهده :‌ ۷
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
اولین دوره
چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ img
چهل و یکمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه هشتم
تعداد مشاهده :‌ ۱۷
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
سومین دوره
چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ img
هشتمین جلسۀ سومین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه هشتم
تعداد مشاهده :‌ ۲۲
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
دهمین دوره
چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ img
هشتمین جلسۀ دهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
صفحه 1 از 45
   
   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10