۱ ۴ , ۲ ۶ ۷
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
دهمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
نهمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
هشتمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۹
ادامه مطالب
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
چهل و پنجمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
چهل و چهارمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
چهل و چهارمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
ادامه مطالب
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
پنجمین جلسۀ چهارمین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
چهارمین جلسۀ چهارمین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۲۱
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
سومین جلسۀ چهارمین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ادامه مطالب
رهیافت های اقتصادی اسلام
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
ششمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
پنجمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
چهارمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۱/۱۵
ادامه مطالب
ادامه مطالب
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام صدر
حسن قبلان، عضو دفتر سیاسی جنبش أمل
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
اگر امام صدر نبود، نه جبهه مقاومت بود، نه اندیشۀ مقاوم و نه جامعۀ مقاوم و اگر مقاومت نبود، سرزمین ما...
۱۳۹۶/۰۵/۱۹
صلاح فحص، قائم مقام رئیس دفتر جنبش امل در تهران
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
ادامه مطالب