۱ ۴ , ۲ ۹ ۴


شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام صدر
حسن قبلان، عضو دفتر سیاسی جنبش أمل
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
اگر امام صدر نبود، نه جبهه مقاومت بود، نه اندیشۀ مقاوم و نه جامعۀ مقاوم و اگر مقاومت نبود، سرزمین ما...
۱۳۹۶/۰۵/۱۹
صلاح فحص، قائم مقام رئیس دفتر جنبش امل در تهران
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
ادامه مطالب
رهیافت های اقتصادی اسلام
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
ششمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
پنجمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
چهارمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۱/۱۵
ادامه مطالب
ادامه مطالب