۱ ۴ , ۱ ۱ ۶
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
سومین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۱/۲۳
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
دومین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۱/۱۵
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
اولین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۰
ادامه مطالب
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
چهل و پنجمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
چهل و چهارمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
چهل و چهارمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
ادامه مطالب
رهیافت های اقتصادی اسلام
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
چهارمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۱/۱۵
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
سومین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
دومین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۱
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
یازدهمین جلسۀ سومین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
دهمین جلسۀ سومین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۰/۱۵
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
نهمین جلسۀ سومین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
ادامه مطالب
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام صدر
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر- ۱۳
گزارش سیزدهمین جلسه از دوره مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حضو...
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر- ۱۳
گزارش سیزدهمین جلسه از دوره مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حضو...
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر- ۱2
گزارش دوازدهمین جلسه از دوره مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حض...
۱۳۹۵/۰۶/۰۱
ادامه مطالب