۱ ۵ , ۱ ۹ ۰
فاطمه طباطبایی
گزارش تصویری دیدار با دکتر فاطمه طباطبایی
گزارش تصویری دیدار گروه تاریخ شفاهی با خانم دکتر فاطمه طباطبایی